Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen suomitoimii.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

I detta utlåtande redogörs det för bristerna i webbplatsens tillgänglighet. Du får också information om hur du kan ge oss tillgänglighetsrespons.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen suomitoimii.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier för nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De centrala bristerna beskrivs nedan.

Detta tillgänglighetsutlåtande av den 17 november 2020 gäller webbplatsen suomitoimii.fi. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av Markkinointitoimisto Kitchen Oy och Taiqa Digital Oy tillsammans med webbplatsens administratör.

Olika hjälpprogram har använts som stöd vid bedömningen av tillgängligheten.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss via responsblanketten. Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Kontrastproblem i innehållen

Kontrasten mellan bakgrund och element i förgrunden är inte alltid tillräckligt stor. Kontrasten i texter uppfyller inte på alla punkter kraven för nivå AA.

Fel i webbplatsens rubrikshierarki

Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden finns eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsare som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1)

Innehåll som härstammar från andra system

På webbplatsen finns även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet.

Sociala medier

På webbplatsen presenteras innehåll i sociala medier som producerats av tredje part. Administratören för denna webbplats ansvarar inte för eventuella tillgänglighetsbrister i dessa innehåll.

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. 

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
tillgänglighetskrav.fi
[email protected] 
tfn. 0295 016 000 (växel)